Hankkeet

LAPE muutosohjelma 2020-2022

Muutosohjelma jatkuu osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaa vuosina 2020-2022. Lastensuojelussa on erillinen avustushaku. Hankehakemukset ja kehittämistoimenpiteet ovat hakuvaiheessa ja päätökset tulevat kesällä 2020.
Kehittämisen painopistealueet ovat
1) Perhekeskus ja varhainen tuki arjessa
2) Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut
3) Lastensuojelun kehittäminen

LAPE somessa:

Facebook: www.facebook.com/lapees/ 
#lapemuutos

Yhteystiedot

Satu Auvinen
Etelä-Savon lasten, nuorten ja perheiden maakunnallinen johtoryhmän pj
Essote sosiaali- ja perhepalvelujen johtaja
satu.auvinen(at)essote.fi
044 351 2302

Lasten, nuorten ja perheiden työryhmät Etelä-Savossa ja kunnissa

Maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmä koordinoi ja yhteensovittaa maakunnallista toimintaa

Johtoryhmä, tavoitteet, tehtävät, jäsenet 2020-2021

Jokaisessa kunnassa on lisäksi oma lasten, nuorten ja perheiden monialainen työryhmä, jonka tehtävät ja kokoonpano vaihtelevat jonkin verran kunnasta riippuen.

lape 2.0

Muut perhekeskustoimintaan liittyvät hankkeet

Perhekeskustoiminnan sisältöjä kehitetään monissa eri toimijoiden hankkeissa. Maakunnallisessa lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmässä ideoidaan uusia, yhteen sovitetaan ja seurataan näiden hankkeiden etenemistä.

Viola ry:n eroauttamisen hankkeet  https://ensijaturvakotienliitto.fi/violary/

Kuka huomaa mut -hanke (2019-2021)

Lapsen osallisuus erossa.

Etelä-Savon alueella toimivan hankkeen tarkoituksena on vanhempien eron kohdanneiden lasten hyvinvoinnin lisääminen ja  riittävän varhaisen tuen saannin turvaaminen lasten osallisuuden lisäämisen, sekä vanhempien ja palveluverkoston osaamisen ja valmiuksien vahvistamisen avulla. Hankkeessa kehitetään Etelä-Savon maakunnan alueelle lapsen hyvinvointia ja osallisuutta tukeva eroauttamisen toimintamalli.

Hanke jatkaa siitä, mihin LAPEn puitteissa päästiin eroauttamisen mallien kehittämisessä Etelä-Savossa.
Uusi lapsenhuoltolaki korostaa lapsen osallisuutta ja
lapsen oikeutta vanhempien lisäksi myös muihin hänelle merkityksellisiin läheisiin ihmissuhteisiin.

Kohderyhmät
1. Vanhempiensa eron kohdanneet lapset
2. Eroavat/eronneet vanhemmat
3. Muut lapselle merkitykselliset läheiset
4. Lapsen arjen toimintaympäristön ammattilaiset ja muut toimijat

Yhteiskehittäminen lasten perheiden ja ammattilaisten kanssa on hankkeessa merkittävässä roolissa. Hankkeen tiimoilta järjestetään myös vertaisryhmätoimintaa eroperheiden lapsille.

Kysy lisää tai tule kokemusasiantuntijaksi:
tiina.kainulainen@violary.fi
sanna.poikonen@violary.fi

 Turvassa-hanke (2019-2021)

Apua lapsille, vanhemmille ja läheisille vaativissa erotilanteissa

Vuosittain noin 40 000 lapsen vanhemmat eroavat. Suurin osa vanhemmista pystyy ottamaan lapsen edun huomioon sovinnollisesti, mutta osa vanhemmista alkaa riidellä lapsistaan niin, että kiistasta tulee repivä ja se pitkittyy.

Kärjistyneissä eroissa vanhempien välillä on vakavia ristiriitoja, väkivaltaa tai väkivallan uhkaa. Lapselle tilanne on vakava riski. Se voi vaarantaa hänen kasvunsa, kehityksensä ja turvallisuutensa. Myös auttajille tilanne on vaikea.

Lapsella on vanhempien erotessa oikeus tulla kuulluksi, säilyttää hänelle tärkeät ihmissuhteet ja olla turvassa.

Turvassa-hankkeessa :

 • löydetään tapoja lasten tukemiseen ja lapsen aseman ja osallisuuden vahvistamiseen
 • kehitetään työmalleja ja -käytäntöjä, joiden avulla voidaan selvittää lapsen toiveita, pelkoja ja mielipiteitä, kun vanhempien ero on kärjistynyt konfliktiksi
 • kehitetään turvallisia ja lapsen edun mukaisia tapaamiskäytäntöjä ja muutokseen tähtäävä vanhemmuusmalli
 • kehitetään toimivia, yhteensovitettavia ja uudenlaisia käytäntöjä muun muassa lastensuojeluun, terveydenhuoltoon, perhepalveluihin, väkivaltatyöhön ja poliisihallintoon
 • luodaan lapsen ja vanhemman turvallisuuden varmistamiseen moniammatillinen väline vakavien riskien arviointiin
 • luodaan laaja ja vankka yhteistyöverkosto.

Väkivaltaa ja vainoa sisältävässä perhetilanteessa on pahimmillaan perhesurman riski.

Mikkelissä alkaa Toivo-ryhmä lapsille, vanhemmille ja läheisille, jotka ovat eläneet pitkään hankalassa tai jumiutuneessa erotilanteessa. Lisätietoja ryhmästä Emmiltä ja Heliltä.

Yhteystiedot:

Emmi Heikkinen p. 050 476 8736
Heli Isotalus p. 046 923 8191

etunimi.sukunimi@violary.fi

Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry  https://www.mikkelinseudunomaishoitajat.fi

Selvityjät -hanke (2018-2020)

Mikkelin seudun erityislapsiperheille (pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja muutoin erityistä tukea tarvitsevien lapsien perheet, lakisääteisen omaishoidontuen piirissä olevat perheet sekä he, joille omaishoidon tukea ei ole myönnettynä tai sitä ei ole haluttu hakea) ja perheiden kanssa toteutettu hanke.

Tavoitteet:

 1. Kaikkien perheenjäsenten hyvinvoinnin lisääminen ja selviytymiskeinojen löytyminen
 2. Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen
 3. Perheiden psykososiaalinen ja tiedollisen tuen vahvistaminen
 4. Perheiden osallistaminen toiminnan kehittämiseen

Arki haltuun- hanke 2019-2020, Mikkeli  https://www.meijanmikkeli.fi/arki-haltuun

Mikkelin lapsiperheverkoston yhteinen Arki haltuun -hanke aloittaa 18.2.2019 ja jatkaa toimintaansa 30.9.2020 saakka. Hankkeen tavoitteena on toimia mikkeliläisten lapsiperheiden eduksi. Tavoitteet ovat:

 1. Perheiden kanssa heidän omiin tarpeisiin perustuvat keinot ja mallit arjen tukemiseen ja elämisen taitojen opetteluun.
 2. Perheiden vertaisuuden hyödyntäminen sekä monikulttuurisuustyö
 3. Toimintojen liikkuvuus sinne, missä perheet ovat ja arkeaan elävät sekä toimintojen viestinnän parantaminen

Hanke järjestää toimintoja ja tapahtumia lähelle perheitä, uusiin ja vanhoihin kohtaamispaikkoihin, perheiden toimesta. Näitä voivat olla vaikkapa teemalliset perheillat, harrastustapahtumat, luennot, vertaisryhmät, puistotreffit ja muut.

Ota yhteyttä, jos sinulla on ideoita, joita voisi Arki haltuun -hankkeen tapahtumana toteuttaa, tai jos sinulla muuten vain asiaa tai palautetta meille. Etsimme joukkoomme myös kehittäjävanhempia, jotka voisivat olla mukana antamassa palautetta hankkeen toiminnasta.

Projektityöntekijä Eeva Pääkkönen, eeva(@)estery.fi, p. 050 520 2729

Etelä-Savon nuoret vaikuttajat E=mc2
https://www.esavo.fi/emc2
https://www.facebook.com/esnuoretvaikuttajat/

E=mc2 -Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon-hankkeen kohderyhmänä ovat heikommassa työmarkkina-asemassa olevat nuoret, joille tarjotaan matalan kynnyksen toimintaa. Hankkeen toimenpiteillä edistetään osallistujien etenemistä kohti työelämää.

E=mc2 -Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon-hankkeen tavoitteena on lisätä eteläsavolaisten nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia nuoren taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Hanke edistää ja rakentaa toimintamallia, jossa jokainen nuori nähdään asiantuntijana ja kumppanina oman ympäristön, maakunnan ja hyvinvointia tukevien palveluiden kehittämisessä. Etelä-Savon maakunnan kannalta nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy ovat avaimia maakunnan elinvoimaisuuden säilyttämiseen. Hankkeen toteutusaika on 1.12.2019 – 31.12.2021.

Osallisuuskoordinaattori Terhi Venäläinen, 040 655 979, terhi.venalainen(at)esavo.fi
Osallisuuskoordinaattori Emmi-Elina Fjällström, 040 825 4656, emmi-elina.fjallstrom(at)esavo.fi

LAPE Etelä-Savo 2017-2018 -hanke

Yhdessä hyvinvointia perheille!

Etelä-Savon Lape muutosohjelma tukee maakunnallisten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden muotoutumista, huomioiden perheiden osallisuuden. Vahvistamme maakunnallista uudenlaisten sote-sivistystoimi yhdyspintojen muodostumista.

Kehittämiskohteet ovat:
1. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
2. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
3. Erityis- ja vaativimman tason palvelujen kehittäminen

Hankkeen hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote
Muut hankkeeseen osallistujat: Hanke toteutetaan maakunnallisena yhteistyönä. Kehittäjäkumppanina ovat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Mikkelin kaupunki, Pieksämäen kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Diakonia-ammattikorkeakoulu, terapeuttinen hoito- ja kasvuyksikkö La Casa Gialla, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry ja VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry.

Hankeaika: 1.1.2017- 31.12.2018
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankesuunnitelma LAPE Etelä-Savo 30 01 17

Hankeraportti LAPE Etelä-Savo

Katso lisää hallituksen kärkihankkeesta lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmasta:
www.thl.fi/lape 
www.stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut 
YouTube-video LAPEsta: https://www.youtube.com/watch?v=yKYyKmEV-go

Lape kokonaiskuva2